Egyesület alapszabályzata

KulTuristák Egyesülete

                                                                                                                          ALAPSZABÁLY

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát.

I.

     Az Egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: KulTuristák Egyesülete  
 2. Az Egyesület rövidített neve: KulTuristák  
 3. Az Egyesület székhelye: 1098 Budapest, Pöttyös utca 9/a V. emelet 22. ajtó  
 4. Az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú  mellékletét képezi.  
 5. Az Egyesület honlapjának címe: www.kulturistak.hu
 6. Az Egyesület közösségi / Facebook oldalának címe: www.facebook.com/kulturistak
 7.  

Az Egyesület célja, tevékenysége 

 1. Az Egyesület célja:

Az Egyesület célja elsősorban Magyarországon, a Kárpát-medencében, és Kelet- Európában,  illetve az Európai Unió területén lévő kulturális, természeti, néprajzi, történelmi értékek, épített  örökség bemutatása, megóvása, hagyományőrzés, kisebbségi kultúrák ápolása, nemzeti és  etnikai kisebbségek életének bemutatása, valamint a magyar kultúra és örökség  megismertetése, terjesztése, kölcsönös kulturális kapcsolatok kialakítása.  

Az egyesület célja ismeretterjesztő, városi és kulturális séták, alternatív turisztikai programok,  tanulmányutak, kirándulások, gyalog-, vízi-, és kerékpártúrák, (szabadidő) sport és  gasztronómiai rendezvények, konferenciák, találkozók, előadások szervezése, lebonyolítása,  melyek a programokon résztvevőknek bemutatják és közelebb hozzák a Magyarországon és a  célországokban található kulturális, történelmi és természeti értékeket.  

Az Egyesület különös figyelmet fordít az egészséges életmódra való nevelésre, egészséges  táplálkozásra, egészségmegőrzésre, ennek keretében szabadidős és sport programokat,  kirándulásokat, túrákat, tanulmányutakat, ismeretterjesztő előadásokat, képzéseket, valamint  egyéb rendezvényeket szervez és közvetít. Az Egyesület célja programjai által a kiemelt  szerepet kap a közösségépítés, egészséges életmódra nevelés, testi-lelki egészségmegőrzés.  

 

1  

Az Egyesület célja további célja a határon túli magyarság szülőföldön való boldogulásának,  Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, előmozdítása, magyar  nemzeti azonosságtudatuk erősítése, kulturális örökségük ápolása. Ifjúsági és felnőtt  hagyományőrző programok szervezése, egyházi programok támogatása, a határon túli magyar  közösségek egymással való kapcsolattartásának elősegítése, fejlesztése, kulturális  csereprogramok létrehozása.  

 1. Az Egyesület tevékenysége:  

A megjelölt célkitűzések és feladatok érdekében az Egyesület hazai és külföldi  társszervezetekkel együttműködve magyarországi és külföldi tanulmányutakat, konferenciákat  szervez, kulturális és turisztikai fesztiválokon, sporteseményeken, gasztronómiai programokon,  tudományos és szakmai fórumokon vesz részt, ismeretterjesztő előadásokat tart,  hagyományőrző tevékenységeket és kulturális eseményeket bonyolít, támogat.  

Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági  tevékenység végzésére jogosult.  

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységét, csak kiegészítő jelleggel, csak a célja  megvalósításának előmozdítása érdekében végezhet.  

Az Egyesület céljainak megvalósítása és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása  érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az  Egyesület főtevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az  Egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.  

III.  

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok  

 1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és  azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 2.  

Tagdíj  

 1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj éves összege 10.000,-  Ft, amelyet legkésőbb minden év január 31. napjáig kell egy összegben, az Egyesület  házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. A tagdíj  összegét az Egyesület Közgyűlése módosíthatja. (Az Egyesület tagjai az Egyesület  nyilvántartásba vételének évében nem fizetnek tagdíjat.)  

 A tagdíj mindenkori éves összegét újonnan belépő tag a tagsági jogviszony létesítésétől  számított 8 napon belül köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára  történő átutalás útján teljesíteni.

2  

 1.  

A tagság  

 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Az Egyesület pártoló tagja lehet természetes vagy jogi személy, aki  támogatásaival, adományaival segíti az Egyesület munkáját. Az Egyesület pártoló tagja vezető tisztségviselővé nem választható.  
 2.  
 3.  

A tagsági jogviszony keletkezése  

 1. Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az  Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A  belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől  számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről.  Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell 

megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

VII.  

A tagsági jogviszony megszűnése  

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:  

 a./ A tag kilépésével.  

 b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.  

c./ A tag kizárásával.  

 1. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával  bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az  Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.  
 2. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt  a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy  ismételten sértő magatartást tanúsít. 

  

A kizárási eljárást bármely tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja  le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a  figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés  megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a  védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását  kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia  kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről  való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás  megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.  

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15  napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését  követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell  hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A  Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban,  igazolható módon is közli az érintett taggal.  

Az eljárás alá vont tag számára a közgyűlési ülésen is biztosítani kell a védekezés lehetőségét. 

3  

VIII.  

A tagok jogai  

 1. Az Egyesület tagja jogosult:  

 a./ az Egyesület tevékenységében részt venni  

 b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni  

 c./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően  felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni  

 d./ az Egyesület irataiba betekintetni  

 e./ arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben  jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

 A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A  képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell  foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni. 

  

 A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.  

 1.  

A tagok kötelezettségei  

 1. Az Egyesület tagja:  

 a./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület  tevékenységét.  

 b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.  

 c./ Köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó  előírásait, rendelkezéseit betartani.  

 d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.  

  

 1.  

Az Egyesület szervei  

 1. Az Egyesület szervei:  

a./ Közgyűlés  

b./ Elnökség  

A Közgyűlés  

 1. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. 
 2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  
 3. a) az alapszabály módosítása; 
 4. b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 
 5. d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
 6. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről  szóló jelentésének – elfogadása; 
 7. f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az  Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
 8. g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
 9. h) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények  érvényesítéséről való döntés; 
 10. i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4  

 1. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
 2. A Közgyűlést az Elnökség legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,  elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli  igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak igazolható módon elektronikus levelezési címére történő értesítés. A  közgyűlésen a pártoló tagok csak javaslat tételi joggal vehetnek részt, szavazati joggal nem  rendelkeznek. 

 Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az  ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az  ülés megtartásához. 

 A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és  a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan  részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.  A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a  megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül  határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legfeljebb nyolc nappal követő időpontra hívják  össze. 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az  Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend  kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a  kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2  napon belül igazolható módon közli a tagokkal.  

 Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,  úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt  a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden  szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább  háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag  hozzájárul.  

 1. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések  megtétele céljából, ha  

a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó  körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről  dönteni.  

 1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni  kell. 
 2. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A  Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt  szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két  jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló  bizottságot.  
 3. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 

5  

valamint – ha a tag képviselője útján jár el – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét.  

 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza  

 1. a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
 2. b) a Közgyűlés helyét és idejét; 
 3. c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a két fő jegyzőkönyv  hitelesítőnek  

 a nevét; 

 1. d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;  e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól   tartózkodók számát. 

 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, továbbá az erre   megválasztott, jelen lévő két jegyzőkönyv hitelesítő hitelesíti.  

 1. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok  többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  
 2. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére  másfajta előnyben részesít; 
 3. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
 4. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
 5. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  vagy 
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 7. A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának  módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes  szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az  Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok  háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
 8. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett  tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.  

Elnökség  

 1. Az Elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon  kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos  hatáskörébe. Elnökség tagjai: Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag  
 2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.  

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:  

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással; 

c./ lemondással; 

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges  körben történő korlátozásával; 

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

6  

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy  működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy  megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik  hatályossá.  

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége  ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi  személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat  nevében ellátja. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a  büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet  vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól  jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet  folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban  megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői  tevékenységtől.  

 1. Az Egyesület vezető tisztségviselői:  

 Az Egyesület Elnöke:  

Huszty Zoltán (címe: 1098 Budapest, Pöttyös utca 9/a V/22., született: Budapest, 1976.05.09.,  anyja neve: Fitzl Magdolna)  

 Az Elnökség tagjai:  

Papp Éva (címe: 1138 Budapest, Esztergomi út 58. III/12., született: Veszprém,  1964.07.21., anyja neve: Fuchs Ilona), mint Alelnök  

Jónás Beáta (címe: 2114 Valkó, Ady Endre. u. 8., született: Kerepestarcsa, 1982.01.07.,  anyja neve: Szomora Mária), mint Elnökségi Tag  

Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.  

Az Elnök képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.  

Az Elnök képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló.  

 1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

a./ az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

d./ az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a  Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e./ a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; f./ az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; g./ részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; h./ a tagság nyilvántartása; 

i./ az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; j./ az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k./ az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak  bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l./ a tag felvételéről való döntés.  

m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 

7  

 1. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi  ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az  Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak  igazolható módon elektronikus levelezési címére történő értesítés.  

 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi  ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább  olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.  

 1. Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség  határozatképes, az Elnökségből az Elnök és még plusz 1 fő elnökségi tag (Alelnök vagy  Elnökségi Tag) jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható  határozat. 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére  másfajta előnyben részesít; 
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  vagy 
 5. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
 6. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a  határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.  
 7.  

Záró rendelkezések  

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek  működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az  irányadóak.  

Kelt: Budapest, 2020. év november hónap 26. napján  

Huszty Zoltán  

KulTuristák Egyesülete  

Elnök